TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 05 / 2022
Đã nhận 304 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.36 %
Đã xử lý 180 hồ sơ
Đúng hạn 179 (99.44 %)
Trễ hạn 1 (0.56 %)
Đang xử lý 126 hồ sơ
Đúng hạn 120 (95.24 %)
Trễ hạn 6 (4.76 %)