TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 09 / 2021
Đã nhận 283 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn99.65 %
Đã xử lý 87 hồ sơ
Đúng hạn 86 (98.85 %)
Trễ hạn 1 (1.15 %)
Đang xử lý 196 hồ sơ
Đúng hạn 196 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)