TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 12 / 2022
Đã nhận 55 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 4 hồ sơ
Đúng hạn 4 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 51 hồ sơ
Đúng hạn 51 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)