TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2022
Đã nhận 1287 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn99.61 %
Đã xử lý 1239 hồ sơ
Đúng hạn 1234 (99.6 %)
Trễ hạn 5 (0.4 %)
Đang xử lý 48 hồ sơ
Đúng hạn 48 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)