TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2021
Đã nhận 93 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn98.92 %
Đã xử lý 89 hồ sơ
Đúng hạn 88 (98.88 %)
Trễ hạn 1 (1.12 %)
Đang xử lý 4 hồ sơ
Đúng hạn 4 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)