TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2022
Đã nhận 548 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn99.64 %
Đã xử lý 526 hồ sơ
Đúng hạn 525 (99.81 %)
Trễ hạn 1 (0.19 %)
Đang xử lý 22 hồ sơ
Đúng hạn 21 (95.45 %)
Trễ hạn 1 (4.55 %)