TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2023
Đã nhận 248 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn100 %
Đã xử lý 244 hồ sơ
Đúng hạn 244 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)
Đang xử lý 4 hồ sơ
Đúng hạn 4 (100 %)
Trễ hạn 0 (0 %)