TÌNH HÌNH XỬ LÝ
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 3,4 NĂM 2024
Đã nhận 101 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn94.06 %
Đã xử lý 99 hồ sơ
Đúng hạn 95 (95.96 %)
Trễ hạn 4 (4.04 %)
Đang xử lý 3 hồ sơ
Đúng hạn 0 (0 %)
Trễ hạn 3 (100 %)