TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
3498 hồ sơ

Đang xử lý
611 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
93.28 (%)