TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2022

Đã tiếp nhận
1386 hồ sơ

Đang xử lý
307 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
95.24 (%)