TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2023

Đã tiếp nhận
1050 hồ sơ

Đang xử lý
258 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
92.29 (%)