TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
1696 hồ sơ

Đang xử lý
334 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
93.51 (%)