TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
117 hồ sơ

Đang xử lý
46 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
96.58 (%)