TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2019

Đã tiếp nhận
4711 hồ sơ

Đang xử lý
499 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
97.28 (%)